Философия на обучението

ВСЕКИ НАШ УЧЕНИК:

N

Знае какъв е неговият личен ресурс

N

Има общокултурна компетентност - на глобалния гражданин

N

Носител е на предприемаческия дух

N

Притежава езикови знания и умения - по иврит и по английски език

N

Може максимално да реализира своя личен потенциал в специфичния контекст на училището ни - еврейско знание, традиции и култура, среда

N

Възприема себе си като продукт на ценностите – чрез практикуването и живеенето им в училище

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ИЗПОЛЗВАТ:

N

Подходящи за възрастта методи - познават възрастовите, психологическите и емоционалните характеристики на децата и учениците

N

Индивидуален подход в обучението

N

Най-подходящите образователни и педагогически подходи: модел на „стимулиране“, интегрални надпредметни методики, менторство, учене чрез преживяване, изследователски подходи, развиват креативността като стил на мисленето, а творчеството - като конкретни продукти.

Етапи на обучение

N

Подготвителна група

Училището предлага обучение на деца в подготвителна група в безопасна и сигурна  физическа, емоционална и образователна среда. Обучението е насочено към реализиране на мотото ни „Възможно най-доброто за всички наши деца“, като подкрепяме реализацията на всяко дете според неговото естество, потенциал и същност.

Общообразователната подготовка се придобива съгласно държавните образователни стандарти.В допълнителната подготовка се изучават иврит, еврейско знание и английски език.

Завършилите подготвителна група деца получава “Удостоверение за задължително предучилищно образование”.

N

Начален етап

Общообразователната подготовка на учениците в начален етап (от I до IV клас включително) представлява съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за личностното им развитие през целия живот.

Подготовката обхваща ключови компетентности в областта на българския език, умения за общуване на иврит и английски език,математическа компетентност, основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите, дигитална компетентност, умения за учене,културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

Чрез разширена подготовка учениците допълнително развиват и усъвършенстват компетентностите си  по иврит, английски език и еврейско знание.

Завършилите  начален етап ученици придобиват езикова подготовка по иврит и по английски език на ниво А1.

В края на IV клас за учениците се провежда Национално външно оценяване(НВО) по български език и литература и по математика.

Обучението в начален етап се валидира с Удостоверение за завършен клас (I, II и III клас) и Удостоверение за завършен начален етап на основното образование ( IV клас).

N

Прогимназиален етап

В прогимназиален етап  (от V до VII клас включително) учениците ни придобиват основно образование.

Общообразователната подготовка на учениците обхваща следните групи ключови компетентности:

–  компетентности в областта на българския език

– умения за общуване на иврит и  английски език

–  математическа и дигитална компетентност

–  основни компетентности в областта на природните и обществени науки

–  социални и граждански компетентности

–  инициативност и предприемчивост

–  културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

–  умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

Разширената подготовка на учениците развива езиковата им подготовка по иврит и английски език и усъвършенства знанията им по български език и литература и по математика.

Завършилите  прогимназиален  етап ученици придобиват езикова подготовка по иврит и по английски език на ниво А2.

В  края на VII клас учениците се явяват на Национално външно оценяване по български език и литература и по математика.

Обучението в прогимназиален етап се валидира със Свидетелство за основно образование, което включва годишните оценки от учебните предмети, изучавани от V до VII клас, както и резултатите от Националното външно оценяване.

N

Гимназиален етап

Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас в два етапа:

Първи гимназиален – от VIII до X клас

Втори гимназиален – в XI и XII клас.

Обучението на учениците е съобразно с утвърдения от Настоятелския съвет на Фондация “Частно средно училище Роналд Лаудер” училищен учебен план в профил: “Предприемачески” с разширено изучаване на иврит и английски език.

Профилиращите предмети са иврит, английски език, предприемачество и информационни технологии. Те се изучават чрез допълнителна разширена подготовка в  първи гимназиален етап и чрез профилирана подготовка във втори гимназиален етап.

Завършилите  гимназиална степен ученици придобиват езикова подготовка по иврит и по английски език на ниво В2.

В края на първи гимназиален етап (X клас)  учениците се явяват на Национално външно оценяване по български език и литература и по математика. Получават Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

В края на втори гимназиален етап (XII клас)  учениците се явяват на задължителни държавни зрелостни изпити по български език и литература и по избран от тях профилиращ учебен предмет.

След завършване на XII клас и успешно полагане на държавните зрелостни изпити, учениците получават Диплома за средно образование.

Училището съдейства на учениците да се явят на сертификационни изпити по английски език и иврит от външни  изпитни организации.

Организация на учебния ден

N

Целодневна форма на обучение

Учениците  от подготвителна група до VII клас са на целодневна форма на обучение, която включва:

  • задължителни учебни часове от общообразователната подготовка
  • допълнителни часове по иврит, английски език и еврейско знание
  • часове за самоподготовка
  • време за сутрешна и следобедна закуска
  • обеден блок с време за обяд и организиран отдих

Учебният ден на учениците започва със сутрешно кръгче в 08,30 ч.

N

Хранене

Кухнята на ОЕБ „Шалом“ приготвя за учениците кашерна, здравословна и вкусна храна – обяд и две закуски, предиобедна и следобедна. Менюто се изготвя от диетолози, следват се здравни разпоредби и насоки на специалисти от Българската агенция по безопасност на храните. Грамажът на порциите е изцяло съответен на възрастовите норми и изисквания. Ежедневно в менюто се осигуряват всички основни групи храни и те съответстват на изискванията, регламентирани в наредбите на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене.

N

Полудневна форма на обучение

Учениците от гимназиалната степен са на полудневна форма на обучение, която включва:

  • задължителни учебни часове от общообразователната подготовка
  • допълнителни часове по иврит, английски език и еврейско знание
  • часове от профилираната подготовка
  • време за сутрешна закуска
  • време за обяд и отдих.

Учебният ден на учениците започва със сутрешно кръгче в 08,30 ч.

След задължителните часове за учениците се организират допълнителни дейности и занимания по интереси.

N

Транспорт

Транспортът на учениците се осъществява от външна лицензирана транспортна фирма срещу допълнително заплащане.

Сключването на договорите с транспортната фирма, уточняването на маршрутите и конкретните часове на вземане и връщане се уточняват през септември, преди началото на учебната година.

Неформално образование

Социалното пространство на еврейската общност е сигурно, защитено, уютно и подкрепящо. То създава нашия контекст, в който реализираме равнопоставеност между формално и неформално образование и обучение. Неформалното образование осъществяваме чрез различни дейности, реализирани „преди“, „повреме на“ или „след“ учебните часове по общообразователните предмети.

N

В часовете по еврейско знание учениците опознават еврейската култура, традиции и ценности.

N

Посрещането на "Шабат" е ритуал, който помага за създаване на общоучилищния ни дух.

N

Заниманията по интереси дават възможност на учениците да разширяват и надграждат учебните си постижения с оглед на своите лични способности и потребности.

N

Сутрешното кръгче задава ситуации и казуси, чрез които по естествен и плавен начин се формира ценностната система на учениците, учи ги да срещат и приемат различни гледни точки и свободно да презентират позициите си по тях

N

Синхронът между еврейския и българския празничен календар задава посоките при планиране и осъществяване на училищните събития според вида им: учебни, проектни, тържества, общоучилищни.